FAQ

Page Discussion History

NginxViInstallOptions

Configure nginx

Tôi thường cấu hình nginx trên máy server ubuntu của mình như sau:

./configure --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
--with-http_stub_status_module --with-http_addition_module --with-http_dav_module \
--with-http_flv_module --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/lock/nginx.lock \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/http.log \
--http-client-body-temp-path=/var/tmp/nginx/client-body.tmp \
--http-proxy-temp-path=/var/tmp/nginx/proxy.tmp --http-fastcgi-temp-path=/var/tmp/nginx/fastcgi.tmp

make

sudo make install

/etc/